De Droomfabriek voor senioren gelanceerd in Amsterdam Noord

Amsterdam – Op 25 september 2020 presenteerden Kees Penninx en Caro Bonink in Amsterdam-Noord het Impressieboek ‘De Droomfabriek – een mens is nooit te oud om te dromen’. De droomfabriek is een ontdekkingsreis naar het goede leven op latere leeftijd. In tien bijeenkomsten gaan ouderen met elkaar in gesprek over levenswensen. Wat zou je nog eens willen doen? Waarvan neem je afscheid? Wie zijn de engelen op jouw schouder?  De opbrengsten zijn leefplezier, wederkerigheid en vriendschap. Bekijk hier het prachtige Impressieboek vol foto’s, uitspraken, collages en achtergrondinformatie.

Benut de geefkracht van ouderen

In de blogreeks over De derde levensfase van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving schrijft Kees Penninx over de lage verwachtingen van en over jonge ouderen en wat zij zelf kunnen doen om dit te doorbreken.

‘Door jonge senioren te zien als aanstaande hulpbehoevenden, of als zelfgerichte hedonisten, krijgen we nocebo-gewijs wat we verwachten: meer hulpbehoevenden en hedonisten.’

Lees de blog:
https://lnkd.in/eMc7Vyn

Boekpresentatie methode Wijksteun

Kees Penninx (ActivAge) schrijft boeken over veelbelovende sociale interventies in het ouderenwerk. De ontwikkelaars zijn vaak meer doeners dan schrijvers. Door hen kritisch te bevragen en interviews af te nemen bij cliënten geef ik swingende woorden aan deze paradepaardjes. Ik beschrijf aanpak en resultaat, noem werkzame principes en bied theoretische onderbouwing. In dit filmpje presenteren sociaal werkers Anita Kornman en Clara van Vliet van de Rotterdamse welzijnsorganisatie Super-Actief vol trots hun boek over de methode Wijksteun. Op 26 juni 2020 nam wethouder Sven de Lange het boek in ontvangst. Met dit boek als inspiratiebron kunnen ook eenzame ouderen in andere wijken uit hun isolement worden gehaald.

De derde levensfase

Het geschenk van de eeuw

Kees Penninx (ActivAge) adviseerde de Raad voor de Volksgezondheid en Samenleving en schreef mee aan het rapport ‘De derde levensfase: het geschenk van de eeuw.’ Klik hier voor meer informatie en om het rapport te downloaden.

Rotterdam kiest Studio BRUIS

De gemeente Rotterdam zet stevig in op het vitaliseren van 55+ wooncomplexen. De komende jaren helpt ActivAge daarbij door het inzetten van de methodiek Studio BRUIS – samen buurten.

Rotterdam wil een stad zijn waar mensen, samen met anderen, gezond en vitaal oud kunt worden. ‘Ouder en wijzer’ is de titel van het actieprogramma waarmee de gemeente Rotterdam de komende jaren de stad meer seniorvriendelijk wil maken. Het plan van de gemeente bestaat uit vier pijlers:

1.       Vitaal: zo lang mogelijk gezond blijven door gezond eten en bewegen.

2.       Ertoe doen: mee blijven doen in de maatschappij en eenzaamheid voorkomen.

3.       Wonen en woonomgeving: geschikte huizen voor senioren en een fijne plek om te wonen.

4.       Zorg en ondersteuning: speciaal zorgaanbod voor ouderen.

Studio BRUIS wordt ingezet in het kader van de pijler Wonen en woonomgeving, en daarbinnen actielijn vier: Vitale Woongemeenschappen. Daarbij gaat de aandacht uit naar …”het verbeteren van de veiligheid, de brandveiligheid en de leefbaarheid in seniorencomplexen”(Uitvoeringsprogramma Ouder en wijzer, juli 2019, p. 40).

Ambitie

Waarom deze inzet? De gemeente maakt zich zorgen over de afnemende sociale vitaliteit en gemeenschapszin in deze complexen. Ontmoetingsruimten worden niet altijd goed benut, er is soms sprake van een beperkt activiteitenaanbod of een slechte sfeer. De gemeente wil extra inzetten op het vitaliseren van de woongemeenschappen in seniorencomplexen met als doel het verbeteren van de sociale leefbaarheid en veiligheid. Bewoners blijven zelf verantwoordelijk voor het organiseren daarvan. Wel erkent de gemeente dat (enige) professionele ondersteuning nodig is om de continuïteit te waarborgen en …”te voorkomen dat er selectieve groepen ontstaan die anderen uitsluiten.” Ook wil de gemeente de voorzieningen in de complexen, zoals de gemeenschappelijke ruimte, zo veel mogelijk toegankelijk maken voor ouderen in de buurt. En ouderen uit de complexen stimuleren om meer gebruik gaan maken van ander aanbod buiten het complex.

Bewezen effectief

Rotterdam heeft gekozen voor Studio BRUIS omdat deze methodiek stevig beproefd is in tien Nederlandse wooncomplexen. De aanpak is niet alleen in de praktijk beproefd, zij is ook bewezen effectief, zoals blijkt uit impactonderzoek van de Universiteit voor Humanistiek. Ook in Rotterdam zijn de eerste ervaringen positief, zoals blijkt uit de evaluatie van de aanpak in het wooncomplex Sinclair Lewisplaats. Dit appartementengebouw van corporatie Laurens Wonen biedt plaats aan 237 zelfstandige seniorenhuishoudens. Dankzij Studio BRUIS voelen bewoners zich na een half jaar weerbaarder tegenover overlast. Zij zien meer naar elkaar om en ondernemen meer activiteiten, met name in kleine kringen die elkaar hebben gevonden op basis van gedeelde interesses.

In heel Rotterdam

De komende tijd zal ActivAge in meer Rotterdamse wooncomplexen aan de slag gaan met Studio BRUIS. Hierover heeft de gemeente afspraken gemaakt met vooralsnog drie woningcorporaties: Laurens Wonen, Havensteder en de Stichting Ouderenhuisvesting Rotterdam (SOR). ActivAge zal in eerste instantie in vijf wooncomplexen samen met bewoners, woonconsulenten, huismeesters en welzijnswerkers maatwerk bieden om te komen tot nieuwe, sprankelende vormen van zelforganisatie en gemeenschapskracht. Maatwerk is nodig omdat ieder complex anders is. Ook zal ActivAge trainingen verzorgen en leergemeenschappen begeleiden met het oog op opschaling van de aanpak. Uiteindelijk hoopt de gemeente dat zo veel mogelijk wooncomplexen bereikt gaan worden in de hele stad.

UVH evalueerde Studio BRUIS: methode werkt!

In het experiment ‘Vitale woongemeenschappen’ werkten Platform31 en Aedes-Actiz Kennis-centrum Wonen-Zorg samen met bewoners aan het ‘bruisend maken’ van hun gemeenschap. Zij deden dit in tien woongemeenschappen voor ouderen volgens de methode van ‘Studio BRUIS – Samen Buurten’, ontwikkeld door ActivAge. In een bruisende gemeenschap kennen mensen elkaar, voelen ze zich verbonden met elkaar, doen ze mee aan activiteiten en organiseren die ook en beheren en benutten ze de gedeelde ruimtes. De BRUIS-aanpak bestaat uit twee delen:

  1. de organisatie van gezellige, laagdrempelige activiteiten en
  2. de organisatie van gespreksgroepen waardoor bewoners elkaar beter leren kennen en elkaar vinden in kleine groepjes gebaseerd op gedeelde interesses en voorkeuren.

ActivAge ontwikkelde een handboek en een draaiboek (en bijbehorende PowerPoint presentatie), waarmee professionals deze aanpak direct in de praktijk kunnen brengen. De Universiteit van Humanistiek evalueerde het experiment en kwam tot de conclusie dat de methode werkt. Het onderzoek laat zien wat de mogelijkheden en grenzen van het zelforganiserend vermogen van bewoners in wooncomplexen voor ouderen zijn, wanneer en welke professionele ondersteuning nodig is, en onder welke voorwaarden een bruisende woongemeenschap kan ontstaan waarin gemakkelijk contacten worden gelegd. Download de onderzoeksrapportage.

Nieuw: Mensenwerk!

April 2017 verscheen bij Uitgeverij Coutinho de publicatie Mensenwerk- oriëntatie op werkvelden in het sociaal werk, onder redactie van John Bassant en Marianne Bassant-Hensen. Voor deze uitgave schreef Kees Penninx het hoofdstuk over de doelgroep ouderen, getiteld: ‘Het belangrijkste is dat ik er nog toe doe!’

Doelgroepen sociaal werk

In Mensenwerk bieden de auteurs een oriëntatie op verschillende doelgroepen in het sociaal werk. In een inleidend hoofdstuk schetsen zij het hele werkveld. Daarna worden in afzonderlijke hoofdstukken de meest voorkomende doelgroepen besproken: kinderen en jeugdigen, ouderen, mensen met een psychiatrische aandoening, verslaafden, dak- en thuislozen, justitiabelen, mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een verstandelijke beperking en etnische groeperingen.

Wil je meer weten over dit boek? Inkijken of bestellen? Klik hier.

 

Kompas Sociale Wijkagenda

Veel sociale wijkteams worden overladen met individuele casuïstiek. Zij komen te weinig toe aan andere belangrijke opgaven, zoals outreachend en preventief werken, vroeg-signalering en het ondersteunen van collectieve voorzieningen en bewonersinitiatieven. Daarmee dreigt de bodem weg te vallen onder de beoogde transitie in het sociaal domein. Meer vanuit de leefwereld, meer op eigen kracht en meer collectief. Hoe kunnen wijkteams effectief samenwerken met bewoners?

Kompas

ActivAge ondersteunde welzijnsorganisatie Mee & de Wering bij de ontwikkeling van het Kompas Sociale Wijkagenda. Waarom dit Kompas? Het Kompas sociale wijkagenda is een hulpmiddel voor sociale wijkteams die willen inzetten op het optimale combinatiespel van burgerkracht, samenlevingsopbouw en hulpverlening. Het Kompas helpt teams op weg om samen met bewoners na te denken over weerbarstige vraagstukken in het dorp of de wijk. Van daaruit wordt de stap gezet naar een gedeelde agenda voor verandering, waaraan ieder kan bijdragen op grond van de eigen competenties en netwerken. Wilt u ook aan de slag met het Kompas? Stel ActivAge uw vraag.

Sociaal en Cultureel Rapport 2016

Op 21 december 2016 werd het nieuwe Sociaal en Cultureel Rapport: ‘De toekomst tegemoet – leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in het Nederland van later’, aangeboden aan ‘de ‘volwassenen van 2050’: het Jongerenplatform van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Toekomst van Nederland

In dit rapport verkent het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) aan de hand van vijf thema’s de toekomst van Nederland tot 2050. De thema’s zijn leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren. Kees Penninx (ActivAge) dacht mee over het domein ‘zorgen’. Hoe gaan we als samenleving zorgen voor de groeiende groep ouderen?

Zorg voor elkaar

In de komende decennia ontstaat een grote zorgvraag als gevolg van het groeiend aantal zorgbehoevende 75-plussers. Daartegenover staat een kleiner wordende groep mantelzorgers, die zelf ouder en kwetsbaarder worden, en een kleiner wordende groep professionals, voor wie de loonkosten steeds hoger worden. Vooral in de krimpgebieden van het land worden de verhoudingen ongunstig. Oplossingen voor dit zorgtekort worden onder meer gezocht in de technologie, in een andere organisatie van de professionele zorg aan huis, in nieuwe woonzorgvormen, in burgerinitiatieven en in de flexibilisering van arbeid en zorgtaken.

Klik hier voor meer informatie en downloaden van het rapport.

Age Friendly City Award 2016

Hoe zorgen we voor een seniorvriendelijke stad met actieve, vitale ouderen die zich minder eenzaam en depressief voelen? Op 19 september 2016 discussieerden ruim 260 bezoekers over dit onderwerp met zorgexperts, beleidsmakers, zorgaanbieders, ouderen en jongeren in de Openbare Bibliotheek te Amsterdam. Organisator Seniorenstudent nomineerde zes projecten voor het meest seniorvrendelijke initiatief van Amsterdam.

For good old times

Namens de vakjury overhandigde ActivAge de prijs aan Sara Bruinsma, initiatiefnemer van het ontroerende project For good old times. Sara rijdt mensen naar een plek waar ze mooie herinneringen aan hebben in een auto uit die tijd. Het plezier spat er vanaf en Sara laat zien hoe je ondernemerschap, passie voor auto rijden en zorg voor het welzijn van ouderen op originele wijze kunt combineren. Mw. Ubbels (97): “Dit was de trip van mijn leven.”