UVH evalueerde Studio BRUIS: methode werkt!

In het experiment ‘Vitale woongemeenschappen’ werkten Platform31 en Aedes-Actiz Kennis-centrum Wonen-Zorg samen met bewoners aan het ‘bruisend maken’ van hun gemeenschap. Zij deden dit in tien woongemeenschappen voor ouderen volgens de methode van ‘Studio BRUIS – Samen Buurten’, ontwikkeld door ActivAge. In een bruisende gemeenschap kennen mensen elkaar, voelen ze zich verbonden met elkaar, doen ze mee aan activiteiten en organiseren die ook en beheren en benutten ze de gedeelde ruimtes. De BRUIS-aanpak bestaat uit twee delen:

  1. de organisatie van gezellige, laagdrempelige activiteiten en
  2. de organisatie van gespreksgroepen waardoor bewoners elkaar beter leren kennen en elkaar vinden in kleine groepjes gebaseerd op gedeelde interesses en voorkeuren.

ActivAge ontwikkelde een handboek en een draaiboek (en bijbehorende PowerPoint presentatie), waarmee professionals deze aanpak direct in de praktijk kunnen brengen. De Universiteit van Humanistiek evalueerde het experiment en kwam tot de conclusie dat de methode werkt. Het onderzoek laat zien wat de mogelijkheden en grenzen van het zelforganiserend vermogen van bewoners in wooncomplexen voor ouderen zijn, wanneer en welke professionele ondersteuning nodig is, en onder welke voorwaarden een bruisende woongemeenschap kan ontstaan waarin gemakkelijk contacten worden gelegd. Download de onderzoeksrapportage.

Nieuw: Mensenwerk!

April 2017 verscheen bij Uitgeverij Coutinho de publicatie Mensenwerk- oriëntatie op werkvelden in het sociaal werk, onder redactie van John Bassant en Marianne Bassant-Hensen. Voor deze uitgave schreef Kees Penninx het hoofdstuk over de doelgroep ouderen, getiteld: ‘Het belangrijkste is dat ik er nog toe doe!’

Doelgroepen sociaal werk

In Mensenwerk bieden de auteurs een oriëntatie op verschillende doelgroepen in het sociaal werk. In een inleidend hoofdstuk schetsen zij het hele werkveld. Daarna worden in afzonderlijke hoofdstukken de meest voorkomende doelgroepen besproken: kinderen en jeugdigen, ouderen, mensen met een psychiatrische aandoening, verslaafden, dak- en thuislozen, justitiabelen, mensen met een lichamelijke beperking, mensen met een verstandelijke beperking en etnische groeperingen.

Wil je meer weten over dit boek? Inkijken of bestellen? Klik hier.

 

Kompas Sociale Wijkagenda

Veel sociale wijkteams worden overladen met individuele casuïstiek. Zij komen te weinig toe aan andere belangrijke opgaven, zoals outreachend en preventief werken, vroeg-signalering en het ondersteunen van collectieve voorzieningen en bewonersinitiatieven. Daarmee dreigt de bodem weg te vallen onder de beoogde transitie in het sociaal domein. Meer vanuit de leefwereld, meer op eigen kracht en meer collectief. Hoe kunnen wijkteams effectief samenwerken met bewoners?

Kompas

ActivAge ondersteunde welzijnsorganisatie Mee & de Wering bij de ontwikkeling van het Kompas Sociale Wijkagenda. Waarom dit Kompas? Het Kompas sociale wijkagenda is een hulpmiddel voor sociale wijkteams die willen inzetten op het optimale combinatiespel van burgerkracht, samenlevingsopbouw en hulpverlening. Het Kompas helpt teams op weg om samen met bewoners na te denken over weerbarstige vraagstukken in het dorp of de wijk. Van daaruit wordt de stap gezet naar een gedeelde agenda voor verandering, waaraan ieder kan bijdragen op grond van de eigen competenties en netwerken. Wilt u ook aan de slag met het Kompas? Stel ActivAge uw vraag.

Sociaal en Cultureel Rapport 2016

Op 21 december 2016 werd het nieuwe Sociaal en Cultureel Rapport: ‘De toekomst tegemoet – leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren in het Nederland van later’, aangeboden aan ‘de ‘volwassenen van 2050’: het Jongerenplatform van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Toekomst van Nederland

In dit rapport verkent het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) aan de hand van vijf thema’s de toekomst van Nederland tot 2050. De thema’s zijn leren, werken, zorgen, samenleven en consumeren. Kees Penninx (ActivAge) dacht mee over het domein ‘zorgen’. Hoe gaan we als samenleving zorgen voor de groeiende groep ouderen?

Zorg voor elkaar

In de komende decennia ontstaat een grote zorgvraag als gevolg van het groeiend aantal zorgbehoevende 75-plussers. Daartegenover staat een kleiner wordende groep mantelzorgers, die zelf ouder en kwetsbaarder worden, en een kleiner wordende groep professionals, voor wie de loonkosten steeds hoger worden. Vooral in de krimpgebieden van het land worden de verhoudingen ongunstig. Oplossingen voor dit zorgtekort worden onder meer gezocht in de technologie, in een andere organisatie van de professionele zorg aan huis, in nieuwe woonzorgvormen, in burgerinitiatieven en in de flexibilisering van arbeid en zorgtaken.

Klik hier voor meer informatie en downloaden van het rapport.

Age Friendly City Award 2016

Hoe zorgen we voor een seniorvriendelijke stad met actieve, vitale ouderen die zich minder eenzaam en depressief voelen? Op 19 september 2016 discussieerden ruim 260 bezoekers over dit onderwerp met zorgexperts, beleidsmakers, zorgaanbieders, ouderen en jongeren in de Openbare Bibliotheek te Amsterdam. Organisator Seniorenstudent nomineerde zes projecten voor het meest seniorvrendelijke initiatief van Amsterdam.

For good old times

Namens de vakjury overhandigde ActivAge de prijs aan Sara Bruinsma, initiatiefnemer van het ontroerende project For good old times. Sara rijdt mensen naar een plek waar ze mooie herinneringen aan hebben in een auto uit die tijd. Het plezier spat er vanaf en Sara laat zien hoe je ondernemerschap, passie voor auto rijden en zorg voor het welzijn van ouderen op originele wijze kunt combineren. Mw. Ubbels (97): “Dit was de trip van mijn leven.”

POWER – Veerkracht op leeftijd

Het nieuwe sterproject van Gilde Nederland heet POWER – Veerkracht op leeftijd. POWER is ontwikkeld door Kees Penninx van ActivAge.

Het beste uit je leven halen
POWER is een nieuw concept voor gemeenschapsvorming voor en door senioren. Deelnemers (60+) krijgen een reeks inspirerende workshops aangeboden, waarin zij aan de hand van vijf levensdomeinen een nieuw ontwerp maken voor hun eigen toekomst. De deelnemende ouderen maken voor zichzelf de balans op: hoe sta ik ervoor en wat wil ik aanpakken op het gebied van lichaam en geest, sociale relaties, materiële situatie, dagelijkse activiteiten en waarden en inspiratie. Om elkaar na de bijeenkomsten te blijven inspireren, gaan groepjes deelnemers vervolgens aan de slag in eigen themakringen, aanpakkringen, stagekringen of gezelligheidskringen. De kringen bepalen zelf hoe het netwerk zich verder ontwikkelt. Cees de Boer van POWER Zutphen: “Mensen zijn hier bezig om het beste uit hun leven te halen.”

Broedkamers van nieuwe initiatieven
ActivAge ontwikkelde en testte POWER in pilots in Zutphen, Zeist en Borne, waar ActivAge de vrijwillige organisatoren en begeleiders heeft getraind. Inmiddels is POWER in zo’n twintig gemeenten beschikbaar. Gebleken is dat dit inspirerende project in een grote behoefte voorziet en dat het zijn doelstellingen waarmaakt. Het geheel drijft op het enthousiasme van vrijwilligers, en vraagt alleen lichte professionele facilitering. Zo is POWER Zutphen inmiddels een van de lokale broedkamers van diverse nieuwe initiatieven voor en door ouderen, zoals een seniorencafé, een kookgroep voor mannen, een leeskring, een theaterkring en enkele zorgcirkels. Ga naar het on line Magazine Toekomst voor een impressie van de ervaringen in Zutphen. Wilt u meer informatie over POWER? Kijk op www.powernederland.nl.

Bruisend symposium Kiezen en verbonden blijven

“Wat een sfeer.”
“Dit was niet zomaar een symposium. Dit was een feest.”
“Zelden op een dag zo veel inspirerende mensen ontmoet.”

Op 17 maart 2016 bezochten 180 deelnemers het symposium ‘Kiezen en verbonden blijven – Krachtgericht werken met ouderen in de wijk.’ Dit symposium voor alle generaties, gehouden in het Akoesticum te Ede, werd georganiseerd door uitgeverij Coutinho in samenwerking met de ActivAge Groep.

Impressieverslag

Aanleiding was het verschijnen van het gelijknamige boek onder redactie van Kees Penninx. Kiezen en verbonden blijven geeft zicht op hoe sociale professionals samen met bewoners en vrijwilligers de zelfredzaamheid en participatie van senioren in de wijk kunnen versterken, hoe zij sociaal isolement van ouderen kunnen voorkomen en hoe alle betrokkenen beter gebruik kunnen maken van de eigen kracht van ouderen en andere bewoners. Yvonne Witter schreef een impressieverslag van de dag.

Klik hier voor meer informatie en bestellen van het boek.