Het geluk van Vlaardingen. Deel 4: Eeuwige vlammetjes


Gemeenschapsvorming in een 55+ wooncomplex

Dit is het vierde en laatste deel in mijn blogreeks over gemeenschapsvorming in het nieuwe Vlaardingse 55+ wooncomplex Erasmusplein. Deel 1 behandelde de uitgangspunten van Studio BRUIS, een methode voor community building in 55+ wooncomplexen. Deel 2 ging over de eerste stappen: elkaar leren kennen, inspiratie delen en plezier maken in de aanloop naar de verhuizing. In deel 3 zagen we hoe het echte werk begon met een vijfkoppige initiatiefgroep van bewoners en een gespreksgroep met veertien deelnemers. Nu het laatste deel! Over consolidatie, verduurzaming en de brug slaan naar de omliggende buurt.


Deel 4. Eeuwige vlammetjes

Over consolidatie, verduurzaming en de brug naar de buurt

 

Spontane acties

Even lijkt Corona de grote spelbreker, maar dankzij versoepelingen tijdens de zomer van 2020 grijpen bewoners hun kansen. Aangestoken door het enthousiasme van de initiatiefgroep en de gespreksgroep, ontstaan diverse spontane bewonersacties, zoals enkele tuinfeesten, een plantenbak-actie, een ideeënbus, een minibieb, een verjaardagskalender en zelfs een schoonmaakploeg voor het ontsmetten van de centrale ruimten. De hiervoor benodigde schoonmaakmiddelen worden gratis ter beschikking gesteld door woningcorporatie Waterweg Wonen.

Contact met de buurt

Zo zijn we flink op weg. Volgens de definitie van Studio BRUIS is een sociaal vitale woongemeenschap te herkennen aan vijf indicatoren:

1.       bewoners kennen elkaar;
2.       voelen zich verbonden voelen met elkaar;
3.       verlenen elkaar praktische hand- en spandiensten;
4.       doen mee aan activiteiten;
5.       organiseren zelf ook activiteiten.

Terugkijkend op het geheel zien we dat er op alle indicatoren flink meters zijn gemaakt. Het vuur blijft branden! Eén punt lijkt wat onderbelicht: contact met de buurt. De ‘Erasmussen’, zoals de bewoners zich inmiddels noemen, willen geen naar binnen gekeerde enclave zijn zonder contacten met de buurt. Met spijt in het hart hebben enkele ‘uithuizige’ clubs voorzichtigheidshalve hun activiteiten buitenshuis opgeschort. Zoals de uit-etenclub, de sportclub en de museumclub; deze komen als gevolg van Corona vooralsnog niet in de actiestand.

Ondanks deze moeilijke omstandigheden is op allerlei manieren overbruggend contact met de buurt gelegd. Zo is tijdens een wijkwandeling (zie deel 2) en een reeks van vijf gespreksbijeenkomsten (zie deel 3) onderzocht hoe de startende woongemeenschap de brug naar de buurt kan slaan. Complexbewoners zijn immers ook buurtbewoners. In de buurt kun je halen én brengen. Omdat de Erasmussen barsten van het talent en in korte tijd een sociaal veerkrachtige groep zijn geworden, kunnen ze écht iets betekenen voor hun buurtgenoten. Voor de Vlaardingse Westwijk, een buurt met veel lage inkomens, is dat een welkome verrijking. Een mooi voorbeeld is de Erasmus papierprikgroep. Heel concreet en zichtbaar draagt deze club bij aan een schone, hele en veilige buurt. Duimen van passanten gaan omhoog; er worden praatjes aangeknoopt: “Ach zijn júllie die bewoners van dat nieuwe flatgebouw?” Als blijk van waardering bezorgt de nabijgelegen Super alle bewoners van het wooncomplex een pakketje met lekkernijen.

Sociale kaart

Ook heeft een groepje bewoners een begin gemaakt met het inventariseren van instellingen, organisaties en bewonersinitiatieven in de buurt. Wat is er allemaal te doen op het gebied van gezondheid, welzijn, ontmoeting, sport, enzovoort? Het inkleuren van de sociale kaart is een vast onderdeel van de BRUIS methode. Die ziet uitwisseling met de omliggende buurt als een kenmerk van een krachtige woongemeenschap. Er zijn plannen om contact te leggen met de scholen, waar diverse Erasmussen zich verdienstelijk kunnen maken als voorleesopa’s en -oma’s, oversteekhulpen en groene adviseurs in de schooltuintjes. De initiatiefgroep sluit zich aan bij het regulier buurtoverleg van initiatieven in de Westwijk. Zo zetten de Erasmussen zich stap voor stap op de sociale kaart van de Vlaardingse Westwijk.

Consolidatie: van idee naar verhaal

In deze blogreeks hebben we gezien hoe de Erasmussen het centrale idee ‘omzien naar elkaar’ vorm hebben gegeven in een daadwerkelijk gepraktiseerd woonverhaal: het verhaal van appartementencomplex Erasmusplein. Een wooncomplex waar veel te doen is, waar het gezellig is, waar mensen elkaar kennen en naar elkaar omzien en waar iedereen een steentje bijdraagt, binnen én buiten de eigen gemeenschap. In een eigen Manifest leggen de Erasmussen vast wat samen ouder worden in een woongemeenschap voor hen betekent. Daarbij baseren ze zich onder meer op uitspraken van bewoners tijdens de laatste bijeenkomst van de gespreksgroep, begin september 2020.

Organisatievorm

In de laatste fase van het project – ruim een jaar na de start – krijgt de ontwikkelde bewonersbeweging meer structuur. Eind november 2020 draagt de initiatiefgroep het stokje over aan de dan gevormde Activiteitencommissie Erasmusflat, een bewonersorgaan met een eigen verenigingsstatus. De Activiteitencommissie maakt gebruik van reguliere ondersteuningsmogelijkheden die Waterweg Wonen biedt aan bewonersorganisaties in wooncomplexen, zoals advies en een potje voor de financiering van activiteiten. Voor de ‘tijdelijke buitenboordmotor’ Kees Penninx van bureau ActivAge is dit het moment om het stokje over te dragen aan de woongemeenschap die nu op eigen benen staat.

Gemeenschapsvorming: nooit af

Zoals het gebouw professioneel fysiek onderhoud nodig heeft, zo heeft een woongemeenschap van huurders op gezette tijden professioneel sociaal onderhoud nodig. De opdracht van de nieuwe Activiteitencommissie is om het woonconcept Erasmusplein ook in de toekomst fris en fruitig te houden. De bewoners krijgen daarin enkele uren per week praktische en inhoudelijke ondersteuning van Carla Loos, bewonersconsulent in dienst van Waterweg wonen. Vanaf het begin is Carla bij Studio BRUIS betrokken geweest. Deze permanente steun in de rug geeft de bewoners ook in de toekomst het idee dat ze ergens op terug kunnen vallen als ze even niet verder komen. Ook bemiddeling en conflicthantering van buiten kunnen ooit wellicht nodig zijn, zoals de ervaring leert in sommige oudere wooncomplexen. Noem het waakvlamcontact. Gemeenschapsvorming is als het brandend houden van talloze kleine vlammetjes. Het is een boeiend fenomeen. Al was het alleen maar vanwege het feit dat het nooit af is.

Benieuwd naar het hele verhaal? Lees hier alle blogdelen Het geluk van Vlaardingen.

Het geluk van Vlaardingen: deel 3. Kampvuur in Coronatijd


Gemeenschapsvorming in een 55+ wooncomplex

Dit is deel 3 in een vierdelige blogreeks over gemeenschapsvorming in het nieuwe 55+ wooncomplex Erasmusplein te Vlaardingen. Deel 1 behandelde de uitgangspunten van de community building methode Studio BRUIS. Deel 2 ging over de eerste stappen: elkaar leren kennen, inspiratie delen en plezier maken in de aanloop naar de verhuizing. In het nu volgende derde deel leest u hoe de ontluikende bewonersgemeenschap vanaf januari 2020 concreet vorm krijgt. Steeds meer mensen schuiven aan rond het kampvuur.


Deel 3. Kampvuur in Coronatijd

De bewoners strijken neer, het feest begint

Inmiddels zijn de bewoners neergestreken in hun gloednieuwe appartement. Het kost even tijd om te landen en te wennen aan de nieuwe omgeving, de nieuwe buren. Maar dan wordt het tijd om te gaan bruisen. Omzien naar elkaar in een bruisende woongemeenschap is het gedeelde verlangen. Hoe geef je dat als bewoners vorm in de praktijk? Om dat met elkaar te ontdekken, gaan we aan de slag in verschillende groepen.

Initiatiefgroep

De vijfkoppige initiatiefgroep denkt mee over de koers en draagt bij aan de organisatie van BRUIS, zoals informatie verspreiden, bewoners betrekken, ruimtes en catering regelen. In vijf bijeenkomsten traint en begeleidt Kees Penninx van bureau ActivAge deze groep. De Initiatiefgroep bedenkt grotendeels zelf hoe het gemeenschapsleven de nodige impulsen kan krijgen. Dit ‘zelf doen’ versterkt het gevoel van eigendom: het is ónze woongemeenschap. En dat draagt op zijn beurt bij aan effectiviteit en duurzaamheid van het project. Geleidelijk ontstaat een vorm van coproductie tussen de bewoners, de corporatie en ActivAge.

Startbijeenkomst

Een van de eerste acties van de initiatiefgroep is het organiseren van een grote startbijeenkomst voor alle bewoners, 6 maart 2020. Aanwezig zijn 53 bewoners (72% van de populatie). Na de opening en een toelichting op het project presenteert de Initiatiefgroep zich en beantwoordt zij vragen uit de zaal.

Vervolgens doen alle aanwezigen de Zelftest Gemeenschappelijk Wonen, een door ActivAge ontwikkeld gespreksmiddel over talenten die bijdragen aan het succes van een woongemeenschap. Iedereen slaagt voor de test, zij het met verschillen boven de streep. Belangrijker dan de scores is het gesprek over welke persoonlijke kwaliteiten van pas komen bij gemeenschappelijk wonen. Zo zegt een deelnemer: “Gemakkelijk hulp bieden, dat past bij mij. Maar gemakkelijk om hulp vragen, dat vind ik een stuk lastiger. Hoe doe je dat eigenlijk?”

Activiteitenmarkt

Hoofdschotel van de avond is een grote Activiteitenmarkt, gecoördineerd door de initiatiefgroep. Alle tot nu toe opgespoorde ideeën voor Bruisclubs hangen op aparte flappen aan de muur. Kookclub, wandelclub, fietsclub, tuingroep, enzovoort. Alle aanwezigen lopen rond en schrijven hun naam bij een of meer clubs waarbij zij zich willen aansluiten. Er is een speciale intekenlijst met als titel ‘Talenten’. Achter de daarop genoteerde namen staan hulp bij pc-gebruik, fotografie, administratie, sporttraining en botanie. Het resultaat aan het eind van de avond is een lijst van maar liefst 28 clubs, die de komende weken van start willen gaan.

Talenten bloeien op

Regelmatig informeert de Initiatiefgroep de bewoners over de voortgang van het project. Van onschatbare waarde is daarbij de inbreng van een pas gepensioneerde bewoner die voorheen werkzaam is in de ict. In korte tijd zet deze bewoner een communicatiestructuur op, bestaande uit een website, een Facebook pagina, Twitter, een gezamenlijke Whatsapp groep, aparte Whatsapp groepjes voor clubs en een maandelijkse Nieuwsbrief. Op de gezamenlijke Whatsapp groep delen bewoners nieuwtjes, activiteiten, lief en leed, zoals te zien op de afbeelding hieronder. Overal bloeien talenten op. Een voormalige sportlerares traint de zojuist opgerichte beweegclub. Een andere bewoner schrijft gedichten en leest daaruit voor aan het begin van bijeenkomsten.

Tuinsessies

Dan is het half maart 2020 en grijpt het Coronavirus om zich heen. De in het voorjaar geplande grote bewonersbijeenkomst vervalt. In plaats daarvan organiseert de Initiatiefgroep onder een streng Corona-protocol een reeks tuinsessies. Gedurende een half uur spreken zij twee aan twee met vertegenwoordigers van alle Bruisclubs. Zijn ze al begonnen? Waar lopen ze tegenaan? Hebben ze nog hulp nodig bij het opstarten? Een deel van de groepjes is ondanks Corona nog steeds actief, zoals de wandelgroep, de rollatorgroep, de klussengroep en de bloemschikgroep. Andere groepjes hebben de start uitgesteld vanwege Corona. Zoals de sportgroep in de onder het complex gelegen sportzaal, die door Corona is gesloten.

Gespreksgroep

Een vast onderdeel van BRUIS is de gespreksreeks ‘Vitamines voor een vitale woongemeenschap.’ Deze is vier maanden uitgesteld vanwege Corona. Als de overheidsmaatregelen in de zomer 2020 worden versoepeld, grijpen we de kans om alsnog te starten. De Gespreksgroep bestaat uit veertien bewoners, geworven door de initiatiefgroep. In deze groep gaan bewoners met elkaar in gesprek over hun beleving van het wonen, hun kijk op het goede leven en hun verwachtingen van het wonen in wooncomplex Erasmusplein. Wat verstaan de deelnemers onder prettig samenleven? Hoe willen zij oud worden en hoe kunnen bewoners elkaar daarbij inspireren en ondersteunen? In open dialoog onder begeleiding van Kees Penninx delen bewoners hun diepere, achterliggende verlangens, idealen en soms ook angsten rond ouder worden in de huidige tijd. De begeleider hanteert speelse, interactieve werkvormen en maakt gebruik van elementen uit de socratische gespreksvoering en het waarderend actieonderzoek. Dat betekent vooral: niets poneren, vragen stellen, doorvragen en waardering tonen. Deelnemers uitnodigen om dat ook bij elkaar te doen. Dankzij de veilige sfeer durven de deelnemers zich in deze groep kwetsbaar op te stellen: hét recept voor verbinding. In de dialoog ontdekken de bewoners hun eigen wensen en praktische vormen voor het gemeenschappelijk wonen in de Erasmusflat. Zo brengen zij met behulp van een wAArdenwolk onder woorden welke waarden zij centraal willen stellen in hun nieuwe woongemeenschap.

Volgende week het laatste deel van dit vierluik, over consolidatie, verduurzaming en de brug naar de omliggende buurt. Voor het eerst hier? Benieuwd naar wat vooraf ging? Lees hier alle blogdelen Het geluk van Vlaardingen.

Het geluk van Vlaardingen. Deel 2: Het vuur wakkert aan


Gemeenschapsvorming in een 55+ wooncomplex

Midden in de Coronacrisis van 2020 verrijst aan het Vlaardingse Erasmusplein uit het niets een bruisende 55+ woongemeenschap. Voor 74 senioren, variërend in leeftijd van 55 tot 92 jaar, gaat een ultieme woondroom in vervulling. Hoe is dat mogelijk? U leest het in deze blog. Een verhaal in vier delen over gemeenschapsvorming, senioren-woongeluk en omzien naar elkaar in de 1,5 meter samenleving. Dit is deel 2. Het vuur wakkert aan. Over inspiratie en plezier in de aanloop naar de verhuizing.


Deel 2. Het vuur wakkert aan

Inspiratie in de aanloop naar de verhuizing

 

Meer dan een gebouw

Een modern nieuwbouwcomplex met royale woningen op een mooie, triple-a locatie. Dat staat de toekomstige bewoners te wachten. In grote getale melden de belangstellenden zich. Om te voorkomen dat het hen alleen om de woning is te doen en niet om het samenleven, zet Waterweg Wonen in de communicatie naar de doelgroep nadrukkelijk de gedachte van ‘omzien naar elkaar’ centraal. Via diverse media-uitingen, waaronder een advertentie, een website en een spreekuur brengt de corporatie het speciale karakter van wonen op de locatie Erasmusplein voor het voetlicht.

Informatieavond in de Stadsgehoorzaal

19 juni 2019 – Tijdens een druk bezochte Informatieavond in de Vlaardingse Stadsgehoorzaal licht projectleider Rob Kunst van Waterweg Wonen de keuze voor ‘omzien naar elkaar’ toe. Hoe kijken de Vlaardingse senioren daar zelf naar? Met eenvoudige gespreksvormen, zoals Tea Topics en de ideeën carrousel brengt community builder Kees Penninx (ActivAge) de eerste geanimeerde gesprekken op gang.

“Als we samen goed oud willen worden moeten we respect tonen naar elkaar en een beetje buiten de lijntjes durven denken.”

Een toekomstige bewoner tijdens de Introductiebijeenkomst, Stadsgehoorzaal, 19 juni 2019

Aan het eind van de avond hangt er een enorme verzameling droomwolken met wensen en ideeën over het goede leven aan de wand. Vooral de fietsclub gooit hoge ogen!

Werving en selectie

Op grond van de inschrijvingen die volgen op deze avond zorgt Waterweg Wonen in de daarop volgende maanden voor de werving en selectie van huurders. Ter ondersteuning schrijft ActivAge voorafgaand een advies over selectiecriteria en de ideale bewonersmix. Op grond daarvan kiest de corporatie voor een gestratificeerde leeftijdsopbouw met drie leeftijdssegmenten van gelijke omvang: 55 tot 65 jaar, 65 tot 75 jaar en 75 jaar en ouder. Zo voorkom je de ‘leeftijdsval’: nú allemaal 60-plus en vitaal is stráks allemaal 90-plus en zorgbehoevend.

De aanloop naar de verhuizing

Wijksafari Vlaardingen West. Foto: Kees Penninx

Najaar 2019 legt de aannemer de laatste hand aan het gebouw. Waterweg Wonen houdt spreekuur met de toekomstige bewoners. Er moeten veel praktische zaken worden besproken, zoals de keuze van de keuken, het huurcontract en de verhuizing. Ook de verwachtingen omtrent het samenwonen in een gemeenschappelijke woonvorm zijn onderwerp van gesprek. Enthousiast vertellen de toekomstige bewoners welke beelden ze daarbij hebben.

Ondertussen blaast ActivAge het vuurtje verder aan met enkele groepsactiviteiten waarin de toekomstige huurders elkaar beter leren kennen en elkaar inspireren. Daarbij houden we het licht en luchtig. De meeste mensen worden immers nog teveel in beslag genomen door alle praktische sores rondom de ophanden zijnde verhuizing. Een wijksafari onder leiding van een wijkkenner en een werkbezoek aan een ervaren woongemeenschap in Amsterdam vormen de hoogtepunten in deze periode. Door de wijksafari leren de bewoners hun toekomstige wijk al een beetje kennen. De wandeling voert langs het winkelcentrum, het gezondheidscentrum, het wijkgebouw, enkele scholen en de heemtuin.

Ook een werkbezoek aan de Akropolistoren levert veel inspiratie op en is vooral heel gezellig. “Het lijkt wel een schoolreisje” horen we een opgetogen bewoner zeggen als de bus vertrekt. Iemand anders voegt toe: “Het is ook leerzaam. We hoeven niet het wiel uit te vinden als we van andere initiatieven zo veel kunnen leren!”

Initiatiefgroep

Tot slot gaan we in deze fase op zoek naar een Initiatiefgroep van vijf mensen uit de kring van geïnteresseerde en gemotiveerde bewoners. ActivAge en Waterweg Wonen benaderen de mensen hiervoor persoonlijk, op grond van hun enthousiaste inbreng tijdens de voorgaande activiteiten. Vijf personen stappen erin. Taken van de initiatiefgroep zijn meedenken en meehelpen in alle nog komende fasen van BRUIS, meer bewoners actief betrekken en zorgen voor verankering na afloop van het project. De Initiatiefgroep ontwikkelt zich tot het kloppend hart van de bruisende Erasmusflat.

Benieuwd hoe het verder gaat na de verhuizing? Lees volgende week het derde deel uit dit vierluik: Kampvuur in Coronatijd.

Benieuwd naar het hele verhaal? Lees hier alle blogdelen Het geluk van Vlaardingen.

Het geluk van Vlaardingen. Deel 1: De aanmaakblokjes


Gemeenschapsvorming in een 55+ wooncomplex

Midden in de Coronacrisis van 2020 verrijst aan het Vlaardingse Erasmusplein uit het niets een bruisende 55+ woongemeenschap. Voor 74 senioren, variërend in leeftijd van 55 tot 92 jaar, gaat een ultieme woondroom in vervulling. Hoe is dat mogelijk? U leest het in deze blog. Een verhaal in vier delen over gemeenschapsvorming, senioren-woongeluk en omzien naar elkaar in de 1,5 meter samenleving. Vandaag deel 1. De aanmaakblokjes. Over hoe het vuur werd ontstoken.


Deel 1. De aanmaakblokjes

Over hoe het vuur wordt ontstoken

December 2019 – Woningcorporatie Waterweg Wonen levert een splinternieuw  55+ wooncomplex op aan het Erasmusplein, gelegen in de Vlaardingse Westwijk. Het gebouw bevat 46 gelijkvloerse driekamerwoningen in de sociale huursector voor senioren huishoudens van 55 jaar en ouder. Waterweg Wonen wil niet zomaar een wooncomplex, maar een bruisend wooncomplex met een ziel. Een ziel die zegt: laten we samen prettig oud worden en omzien naar elkaar.

Hoe bewoners dat in de praktijk vormgeven is aan hen zelf, vindt de corporatie. Wel is er hulp. Op hun ontdekkingstocht naar de ziel van hun wooncomplex krijgen de bewoners assistentie van ActivAge gemeenschapsvorming. ActivAge zet een beproefde methode in: Studio BRUIS – samen buurten, hier verder BRUIS genoemd.

Daarin draait alles om sociale vitaliteit. Volgens de definitie van BRUIS is een sociaal vitale woongemeenschap te herkennen aan vijf indicatoren:

1.       bewoners kennen elkaar;
2.       voelen zich verbonden voelen met elkaar;
3.       verlenen elkaar praktische hand- en spandiensten;
4.       doen mee aan activiteiten;
5.       organiseren zelf ook activiteiten.

BRUIS stelt bewoners in staat om met elkaar zo’n sociaal vitale woongemeenschap te realiseren, op hun eigen manier, in hun eigen tempo. Dat levert veel op.

“Toen wij hier kwamen wonen voelde het al meteen als een ‘warm bad’. We zijn een hechte groep bewoners geworden. Het is goed leven hier.”

Bewoonster in de Whatsapp groep Erasmusflat, 17-10-2020

Vanuit het niets is binnen anderhalf jaar een bruisende, sociaal vitale woongemeenschap opgebouwd waar eenzaamheid zo veel mogelijk buiten de deur wordt gehouden en bewoners zich gelukkig prijzen met hun nieuwe woonsituatie. En dat in een tijd waarin Corona de nodige hindernissen opwerpt. Hoe is dat gelukt?

De methode BRUIS

De methode BRUIS is gericht op het aandrijven van een vliegwiel met behulp van twee motorblokken.

Het eerste motorblok stimuleert het elkaar ontmoeten tijdens collectieve, laagdrempelige, vrolijke activiteiten voor het hele complex.

Het tweede motorblok is gericht op elkaar vinden in kleine groepjes vanaf twee of meer personen die ‘micro-activiteiten’ ondernemen. Micro-activiteiten zijn kleinschalige, alledaagse activiteiten, gebaseerd op gedeelde interesses, hobby’s en talenten. BRUIS zet in op de ontwikkeling van een clubcultuur.

Diversiteit en democratie staan daarbij voorop. De bewoners leren om het wooncomplex niet te zien als één gemeenschap met een alles bepalend bewonersbestuur in het centrum. Een vitale woongemeenschap is vooral een verzameling van kleine, losse micro-gemeenschappen – clubs – die hun eigen plan trekken en elkaar soms raken. Geen ingewikkelde vergaderingen, maar doen wat je leuk vindt, op je eigen manier, in je eigen tempo, samen met anderen die er dezelfde interesse op nahouden. Dat verbindt.

BRUIS ontwikkelt deze clubcultuur van binnenuit en van onderop, op basis van wensen en  talenten van bewoners. Inspireren, ruimte maken, waarderen, faciliteren en improviseren zijn de belangrijkste taken van de community builder. Door zo te werken zijn het de bewoners zelf die hun eigen gemeenschap ontwikkelen. Vanuit dit gevoel van eigendom – het is ónze woongemeenschap – ontstaat motivatie en energie. Er staan (verborgen) talenten op, er ontstaat een veelheid van contacten en lang gekoesterde wensen worden opgespoord om in vervulling te gaan.

“Ik heb fotografie en filmen altijd heel leuk gevonden. Maar ik deed alles in mijn eentje, dus voor wie eigenlijk? Nu maak ik filmpjes van de verschillende bewonersactiviteiten. Die komen op de website. Ze bedanken mij daarvoor. Nu heb ik een doel!”

Bewoner tijdens een bijeenkomst van de BRUIS gespreksgroep


Woondromen 55+

Zoals een architect fysieke woonbeelden schetst van het gebouw, zo werkt BRUIS met sociale woonbeelden als basis voor gespreksvoering. Ook zet BRUIS in op de ontwikkeling van gemeenschappelijke waarden. Daarbij komen vragen aan de orde als wat bindt ons, waar gaan wij voor? Wie of wat willen wij zijn, wat verwachten wij van elkaar, hoe willen wij ouder worden en wat willen wij daarbij voor elkaar en voor de omliggende buurt betekenen?

Nomadisch leren

Bij de start van het project is het methodisch instrumentarium dus voorhanden. De aanmaakblokjes voor het te ontsteken vuur liggen klaar. Betekent dit dat op voorhand kan worden uitgetekend hoe het proces van gemeenschapsvorming eruit gaat zien? No way! Gemeenschapsvorming van onderop is maatwerk. De aanpak is gebaat bij een lerende, zoekende benadering ter plekke, waarbij de groep op weg gaat, onderweg meeneemt wat bruikbaar is en laat liggen wat niet werkt. We noemen dat nomadisch leren. Precies wat ook nomadenvolken doen, in hun tocht door ruige landschappen. Belangrijk is ook dat de community builder als tijdelijke buitenboordmotor het vlammetje aanblaast en bewaakt dat bewoners zo veel mogelijk zelf aan zet zijn. Vanaf dag 1. Het gaat erom dat zij groeien in hun ‘subject-zijn’ en in alle fasen eigenaarschap blijven ervaren over het proces.

Klinkt mooi allemaal, maar hoe pakt dat nou uit in de praktijk, wilt u weten. Lees er volgende week meer over in deel 2 van deze blog: Het vuur wakkert aan.

Benieuwd naar het hele verhaal? Lees hier alle blogdelen Het geluk van Vlaardingen.